Cửu Long Tranh Bá - Giang Hồ Hiệp Nghĩa

Ngày tạo: 21/11/2018 23:03

Rate : - Exp x10 - Drop x5 - Skill x100 Tỷ lệ tinh luyện vũ khí - 1 -> 5 100% - 6 = 90% - 7 = 80% - 8 = 60% - 9 = 50% - 10 = 30% - 11 = 7% - 12 = 15% - 13 14 15 chưa cập nhật Thông tin quần áo - Các loại quần áo bậc thầy random slot - Các bạn có thể farm tại map khu vực 2 trang viên chiến Hàng Châu + Nam Xương - khu vực 2 Phế thôn map Liêu Đông - các Quyết từ Mãnh thú các + Thiên Ngân điện trở lên Thông tin vũ khí - Vũ khí Vạn Đại Gia 4 slot thu thập tại Hợp Phì nguyên liệu chính gồm : drop boss Bá Vương Động - Vũ khí Vũ Hồn thu thập hoặc điều chế tại Hợp Phì + thu thập từ vũ khí Vạn Đại gia + điều chế từ vũ khí Ân Cư Phản Phược Thông tin tín vật : - có 2 tín vật vĩnh viễn : BDHK + Hắc Ám kì lân thu thập tại Hợp Phì = Giang Hồ Lệnh - các tín vật có thời hạn thu thập = rác rương - Đá ác danh và đá danh tiếng thu thập tại HP Thông tin Kì Trân Các : - bán CLTH + deco - bán TLBR quay ra nguyên liệu thu thập : Giang Hồ Lệnh, CHT, phiếu đổi LD7, gia tăng cực đại +2, phiếu đổi ngọc thạch, ...